SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“)

Dotknutá osoba:

Osoba, ktorej údaje sú uvedené v prihláške (ďalej len dotknutá osoba)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Mgr. Silvia Čížová – LARUS,
Sídlo: ul. Križovatka 913/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34542256,
Kontaktné údaje: tel. číslo: +421 905 967 923, e-mail: info@jslarus.sk
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: Mgr. Silvia Čížová, ul. Križovatka 913/10, 969 01 Banská Štiavnica
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mgr. Silvia Čížová

 1. Dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému) je informovaný, že
  • osobné údaje Jazykovej školy Larus (ďalej len „JŠ Larus“ sú poskytované výhradne na základe dobrovoľného súhlasu,
  • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tohto súhlasu,
  • účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinnosti evidencie klientov JŠ Larus v zmysle Podmienok a tejto prihlášky voči svojim klientom,
  • právnym základom spracúvania osobných údajov je písomný súhlas dotknutej osoby a plnenie si povinnosti JŠ LARUS, ktoré vyplývajú dotknutej osobe ako klientovi JŠ LARUS (plnenie zo zmluvy),
  • doba uchovávania osobných údajov je ohraničená dĺžkou štúdia dotknutej osoby v JŠ LARUS a budú uchované po dobu desiatich
  • nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované,
  • má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a to o tom, či JŠ LARUS spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov a ďalšie,
  • má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia.
  • má právo na to, aby JŠ LARUS bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  • má právo, aby JŠ LARUS bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvolá tento súhlas,
  • má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov zo strany JŠ LARUS, a to počas obdobia umožňujúceho JŠ LARUS overiť správnosť namietaných osobných údajov
  • má právo, aby ho JŠ LARUS informovalo o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov príjemcov osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie,
  • má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol JŠ LARUS, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
  • má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
  • má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
  • pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že ak boli podané v elektronickej podobe, JŠ LARUS poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. V prípade inej podoby žiadosti dotknutej osoby je podoba odpovede JŠ LARUS na jej rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená,
  • pre všetky žiadosti dotknutej osoby platí, že tieto sa vybavujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, JŠ LARUS môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti,
  • má právo podať návrh na začatie konania, aby Úrad na ochranu osobných údajov mohol zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto zákona v oblasti ochrany osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na stránke Úradu na ochranu osobných údajov,
  • ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba,
  • JŠ LARUS si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
 2. Ako klient JŠ Larus – dotknutá osoba uplatní svoje právo:
   • písomne, ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
   • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu zápisnice je JŠ LARUS povinné odovzdať dotknutej osobe,
   • elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: info@jslarus.sk, alebo formou elektronického formulára (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webstránke jslarus.sk v sekcii Kontakt.
 3. Súhlas s poskytnutím osobných údajov
  • Podaním tejto prihlášky čestne vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s tým, že osobné údaje v mene JŠ LARUS ako prevádzkovateľa sú na účely uvedené v tomto súhlase spracúvané tiež sprostredkovateľmi, ktorých identifikačné údaje sú zverejnené na stránke www.jslarus.sk
  • Podaním tejto prihlášky zároveň čestne vyhlasujem, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba JŠ LARUS ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, škola a to na účely :
   • evidencie komunikácie s JŠ LARUS na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
   • tvorby hodnotení a podkladov pre testy JŠ LARUS na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
  • Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môže JŠ LARUS spracúvať aj na štatistické účely;
  • Beriem na vedomie, že JŠ LARUS je oprávnená umožniť tretím stranám (lektor, účtovník, ktorí majú na tieto účely uzavretú s JŠ LARUS osobitnú zmluvu) spracúvať osobných údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum začiatku a konca štúdia.
  • Podpisom tohto súhlasu čestne vyhlasujem, že som sa pred podpisom riadne oboznámil/a s identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, ktorých JŠ LARUS ako prevádzkovateľ poverilo spracúvaním osobných údajov a ktorých identifikačné údaje sú zverejnené na webovej stránke www.jslarus.sk. Zároveň beriem na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov sa môže meniť a aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov bude zverejnený a prístupný na vyššie uvedenej stránke.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.