Podmienky zápisu pre školský rok 2022/2023

Organizácia školského roka

Školský polrok začína 19.9.2022 a končí 31.1.2023. Vyučovanie sa nekoná počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja  a cez školské prázdniny. V celkovom počte plánovaných hodín je táto skutočnosť zohľadnená.

Počet vyučovacích hodín

Poskytovateľ sa zaväzuje garantovať predpokladaný počet odučených hodín počas polroka.
Minimálny počet odučených hodín pri jednotlivých typoch kurzov je nasledovný: 

  • jazykový kurz 2×60 minút týždenne – 31 hodín
  • jazykový kurz 1×90 minút týždenne – 22,5 hodín
  • jazykový kurz 1×60 minút týždenne – 15 hodín
  • jazykový kurz 2×90 minút týždenne – 48 hodín

Cena jazykového kurzu

Školné závisí od počtu žiakov v skupine. Maximálny počet žiakov v skupine je 10. V prípade, že sa vytvorí skupina s nižším počtom členov, poskytovateľ je oprávnený zvýšiť školné, (pri zachovaní pôvodnej hodinovej dotácie),  prípadne skrátiť dĺžku školského polroka. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť kurz  v prípade, ak sa prihlási taký počet záujemcov, pri ktorom sa poskytovanie výučby stane nevýhodným.

Úhrada školného

Záujemca vstupuje podpisom prihlášky do záväzného vzťahu a súhlasí s úhradou školného vo výške stanovenej poskytovateľom. Úhrada školného za prvý polrok školského roka 2022-23 je najneskôr do 19.9.2022 ( s výnimkou, že sa záujemca dohodol s poskytovateľom inak). Školné je možné uhradiť v hotovosti, alebo prevodom na účet Jazykovej školy Larus. V cene nie je zahrnutá študijná literatúra. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí podpíšu záväznú prihlášku a uskutočnia úhradu školného. Záujemcovi môže byť ponúknuté miesto náhradníka, a vtedy sa termín splatnosti školného posunie o dva týždne od nástupu do kurzu.

Storno poplatok

Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie storno poplatku  vo výške 50% ceny kurzu, ak záujemca odstúpi od Prihlášky do 19.9.2022100% ceny kurzu, ak záujemca odstúpi od Prihlášky po 19.9.2022. Poskytovateľovi nevzniká právo na zaplatenie storno poplatku v prípade, ak záujemca písomnou formou odstúpi od Prihlášky v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa jej podpísania.

Zánik prihlášky

Prihláška zaniká písomnou dohodou, odstúpením zo strany záujemcu (viď bod 5), alebo odstúpením zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ môže odstúpiť od Prihlášky písomným vyrozumením v prípade, ak (a) dôjde k zrušeniu kurzu, (b) záujemca svojím konaním ruší výučbu, alebo znemožňuje normálny priebeh vyučovania, (c) koná v rozpore s ustanoveniami Prihlášky, (d) bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby/osôb robí audio/audiovizuálne záznamy počas vyučovania a zdieľa ich.

Iné ustanovenia

Záujemca nemá právo požadovať od poskytovateľa akúkoľvek finančnú, alebo inú kompenzáciu bez ohľadu na dôvody neúčasti na vyučovaní. Neúčasť záujemcu na výučbe nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu. Vyučovacie hodiny, na ktorých sa záujemca nezúčastnil, nie je možné nahrádzať, alebo prenášať do iného polroka.

Poskytovateľ je oprávnený zmeniť termíny, v ktorých majú byť záujemcovi poskytovaná výučba cudzieho jazyka.

V prípade, že sa záujemca rozhodne pokračovať v kurze aj v druhom polroku a podmienky zápisu sa nemenia, platnosť Prihlášky trvá. Poskytovateľ je povinný písomne informovať záujemcu o výške ceny kurzu aj o termínoch úhrady školného v druhom polroku v dostatočnom predstihu (najmenej dva týždne pred termínom splatnosti úhrady školného).

Poskytovateľ nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci na vyučovaní aj mimo neho.

Záujemca berie na vedomie, že poskytovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Záujemca svojim podpisom poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, atď.) a prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o ochrane osobných údajov fyzických osôb na webovej stránke poskytovateľa.

Iné ustanovenia

Prihláška nadobúda účinnosť a platnosť okamihom jej podpísania poskytovateľom a záujemcom. Prihláška sa vyhotovuje v dvoch kópiách, jedna pre záujemcu a jedna pre poskytovateľa. Záujemca a poskytovateľ súhlasia s obsahom Prihlášky a záväzkov z nej vyplývajúcich, čo potvrdzujú svojimi podpismi.