Príhovor riaditeľky

Ďalší školský rok začína a my vstupujeme do 26. roka existencie Jazykovej školy Larus. Je to dlhé obdobie, v ktorom sa u nás vystriedali stovky študentov. Sú aj takí študenti, ktorí sú škole verní neuveriteľne dlho, viac ako desať rokov. Tento fakt naznačuje aj niečo podstatné o charaktere školy- naši študenti nie sú len našími ctenými klientami, ale predovšetkým priateľmi a stretávanie sa v škole je nielen užitočne strávený čas, ale príjemné a podnetné stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými máme veľa spoločného.

Ako každý rok, aj tento sa budeme snažiť nadväzovať na úspechy predchádzajúcich rokov a zároveň prichádzať s novými, inovatívnymi nápadmi, ktoré pomôžu osvojiť si jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom bez ohľadu na úroveň pokročilosti. Študenti našej školy sa môžu spoľahnúť, že im sprostredkujeme jazykové zručnosti metódami, ktoré reflektujú súčasné trendy vo vyučovaní, a že lexikálne aj gramatické učivo si budú osvojovať správne.  Je našim presvedčením, že študenti si majú na hodinách okrem učenia sa jazyka aj rozširovať svoje vedomostné obzory. Cudzí jazyk má byť médiom, prostredníctvom ktorého získavajú študenti náhľad do kultúry, jazyk ktorej si osvojujú. 

Pri osvojovaní si cudzieho jazyka je dôležité sa s ním stretávať čo najviac a mnohorakým spôsobom- počúvaním, čítaním, hovorením a písaním. Keďže komunikácia a počúvanie patria medzi najťažšie zručnosti, snažíme sa ich posilniť na hodinách, mimo práce s učebnicou,  prostredníctvom  cvičení zameraných na počúvanie s porozumením (napr. videá, podcasty a ukážky z audiovizuálnych diel). Študenti majú možnosť na hodinách precvičovať si komunikačné zručnosti vo dvojiciach aj v skupinách v priateľskej, rodinnej atmosfére, ktorá napomáha odstraňovať zábrany. Na hodinách je priestor aj na individuálne usmernenie, keďže vyučovanie sa uskutočňuje v malých skupinkách. 

Na záver podnetné slová amerického miliardára, ktorý je známy svojím pragmatickým prístupom k životu:

Všetko, čo do seba investujete, sa vám desaťnásobne vráti. A na rozdiel od iných aktivít a investícií vám to nikto nemôže zdaniť, ani ukradnúť.

Warren Buffett

Nech je aj tento školský rok  naplnený obohacujúcim poznávaním a stretávaním sa s ľuďmi, ktorí majú ciele.

 

Mgr. Silvia Čížová a kolektív vyučujúcich